REGULAMIN KONKURSU „Wyczyść łazienke”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Sanitec Koło z siedzibą w Kole przy ul. Toruńskiej 154, kod 62- 600 Koło wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000193222, kapitał zakładowy 100.000.000,00 zł

2. Wszelka korespondencja związana z niniejszym Konkursem, winna być kierowana na adres Organizatora wskazany w ust. 1 powyżej, z dopiskiem „Wyczyść łazienke”.

3. Konkurs trwa od dnia 08.12.2014 roku do dnia 21.12.2014 roku.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkałe na terytorium Polski, przy czym osoby nie posiadające zdolności do czynności prawnych muszą być reprezentowane w Konkursie przez swoich przedstawicieli ustawowych, natomiast osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu, osoby i podmioty zaangażowane w organizację Konkursu oraz pracownicy, współpracownicy i przedstawiciele tych osób i podmiotów. Z udziału w Konkursie wyłączone są również osoby najbliższe w stosunku do wymienionych osób. Przez osoby najbliższe rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

3. Aby wziąć udział w Konkursie, osoba, która spełnia warunki określone w ust. 1 i w ust. 2 musi, w terminie od 08.12.2014. do 21.12.2014 r., dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez wzięcie udziału w grze online dostępnej na stronie www.kolo.com.pl.

§ 3. Nagrody

Nagrody w Konkursie stanowią tablety iPad – 3 sztuki, o wartości 1.151,28 zł (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt jeden złotych 28/100) brutto każdy, wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w kwocie 128,- zł (słownie: sto dwadzieścia osiem złotych 00/100). Łączna wartość nagrody brutto wynosi 1.279,28 zł.

Nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona Laureatowi Konkursu, lecz pobrana przez Organizatora celem uiszczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

§ 4. Zasady przyznawania nagród

1. Zadanie konkursowe polega na udziale w grze „Wyczyść łazienke”, dostępnej na stronie konkursowej www.kolo.com.pl

2. Uczestnik przed rozpoczęciem gry wybierze swój indywidualny nick, pod którym będzie uwidoczniony w rankingu konkursowym. Uczestnik poda również swój adres email, który będzie wykorzystany przez Organizatora wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu i przyznania nagród. Uczestnik jest zobowiązany aktualizować swój adres email aktywnej skrzynki elektronicznej.

3. Gra konkursowa składa się z 1 poziomu. Zadaniem uczestnika jest jak najszybsze strzelanie do pojawiających się kolorowych punktów - zarazków (kolorowych postaci symbolizujących bakterie które pojawiają się coraz szybciej na planszy gry) i jak najszybsze ich likwidowanie. Im większa ilość zarazków tym „poziom zarobaczenia” widoczny po lewej stronie gry rośnie.

4. Po osiągnięciu poziomu maksymalnego gra jest przerywana a wynik uczestnika zapisywany w bazie danych.

5. Wyniki uczestników, którzy ukończyli grę zapisywane są w rankingu aktualizowanym do ostatniego dnia trwania Konkursu. Wyniki zostaną przyporządkowane do indywidualnych nicków, wybranych przez każdego uczestnika przed rozpoczęciem gry.

6. Ranking konkursowy zostanie ogłoszony w dniu 22.12.2014 na stronie internetowej pod adresem www.kolo.com.pl.

7. Trzech Uczestników, którzy po zakończeniu Konkursu osiągną największą liczbę punktów w rankingu konkursowym, zostanie nagrodzonych tabletami iPad, wskazanymi w § 3Regulaminu.

8. W przypadku jednakowej ilości punktów wygrywa uczestnik, który najszybciej uzyskał daną liczbę punktów. Kolejne miejsca odpowiednio do czasu osiągnięcia wyniku zajmują odpowiednio kolejni uczestnicy.

9. Ewentualne obciążenia publicznoprawne ciążą na Organizatorze Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo potrącenia kwoty należnego podatku dochodowego od nagrody z dodatkowej nagrody pieniężnej, o której mowa w §3 Regulaminu.

10. W celu przyznania nagród Organizator skontaktuje się z najlepszymi uczestnikami przy wykorzystaniu adresu email podanego przez uczestnika zgodnie z ust. 2 powyżej. Informacja o przyznaniu nagrody oraz opis procedury jej odbioru zostanie przesłany do uczestnika w terminie 2 dni od dnia zakończenia Konkursu.

11.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika, w tym w szczególności za brak odpowiedzi na informację przesłaną przez Organizatora zgodnie z ust. 10 powyżej czy niedopełnienie innych obowiązków uczestnika w niej wyszczególnionych.

12. Nagrody nieodebrane w terminie do dnia 31.12.2014 roku pozostają własnością Organizatora.

13. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora wpływania przez uczestnika na wynik gry w sposób bezprawny, w szczególności poprzez stosowanie skryptów, automatów, wirusów, włamanie do aplikacji, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia wyniku uczestnika, uzyskanego w wyniku bezprawnych działań, jak również zablokowania konta uczestnika.”

§ 5. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie na adres Organizatora wskazany wyżej w § 1 ust. 1 Regulaminu.:

2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu i dokładny adres uczestnika, dokładny opis i powód reklamacji oraz czytelny podpis uczestnika.

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Uczestnik zostanie o decyzji Organizatora powiadomiony listem poleconym, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie www.kolo.com.pl oraz w siedzibie Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez uczestników. Podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej powoduje utratę prawa do nagrody przez uczestnika, a podana osoba trzecia nie jest uczestnikiem.

4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie podanych w związku z uczestnictwem w Konkursie danych osobowych, do celów związanych z jego przeprowadzeniem. Podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne, ich niepodanie uniemożliwia jednak udział w Konkursie.

5. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Osobie udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo wglądu do jej danych osobowych i prawo ich poprawienia, zmiany oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania, co jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych przez uczestnika danych osobowych w dowolnym momencie trwania Konkursu, aż do czasu jego rozstrzygnięcia, jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych przez uczestnika i wykluczeniem uczestnika z udziału w Konkursie.